Splitsing van een woning

Wij krijgen regelmatig de vraag om het ontwerp en de bouwkundige uitwerking te verzorgen voor de splitsing van een woning. Een dergelijke splitsing dient aan verschillende eisen te voldoen. In nieuwe bouwwerken met meerdere eigenaren dienen de appartementsrechten binnen het gebouw te worden vastgelegd. Deze rechten worden vastgelegd met zogenaamde splitsingstekeningen. Op deze tekeningen staat aangegeven waar de grenzen liggen tussen de verschillende appartementsrechten en de gemeenschappelijke ruimtes.

Het komt vaak voor dat bestaande woningen worden onderverdeeld in verschillende juridische eenheden bijvoorbeeld als een deel van een woning verkocht of verhuurd wordt.  Een splitsingstekening is dan noodzakelijk. Bij iedere splitsingstekening hoort een splitsingsakte, deze wordt opgesteld door de notaris. De splitsingstekening wordt samen met de splitsingsakte ingediend en ingeschreven bij het kadaster.

Boeijenjong Architecten kan voorzien in de vervaardiging van splitsingstekeningen die voldoen aan de eisen volgens artikel 5 en 6 van de Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994.

 

Parkeereisen bij splitsing

In april 2020 zijn de beleidsregels voor parkeren bij nieuw gesplitste panden in Nijmegen versoepeld. Aanleiding hiervoor is het grote tekort aan betaalbare woningen in Nijmegen. Bij het splitsen van een zelfstandige woning ontstaat een toegenomen parkeerbehoefte. In de praktijk was het vaak niet mogelijk om hieraan te voldoen vanwege de belemmerende parkeerregels. Uit het bestemmingsplan blijkt echter dat om te bouwen en/of het gebruik van een bouwwerk te veranderen, onomstotelijk aan de parkeerregels voldaan moet worden.

Door het aanpassen van de parkeereisen wordt het makkelijker om grote panden te transformeren naar zelfstandige woningen. Hierdoor wordt ook de doorstroom van kamerverhuur naar betaalbare woningen gestimuleerd. Tegelijkertijd wordt echter ook voorkomen dat de parkeerdruk in wijken onaanvaardbaar toeneemt.

Boeijenjong Architecten heeft in de afgelopen jaren meerdere woningsplitsingen verzorgd en is volledig op de hoogte van de gewijzigde parkeereisen waaraan voldaan moet worden om een succesvolle vergunning voor een woningsplitsing af te kunnen geven.