Wanneer u een bouwplan wenst te realiseren, dat in afwijking is met het geldende bestemmingsplan, dan biedt de per 1 oktober 2010 in werking getreden Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) de mogelijkheid om af te wijken van het bestemmingsplan. De ‘haalbaarheid’ van het bouwplan dient dan te worden aangetoond. Dit gebeurt middels het opstellen van een zogenaamde ruimtelijke onderbouwing. Een ruimtelijke onderbouwing bestaat in veelal uit een toelichting in de vorm van een stedenbouwkundige omschrijving van het bouwplan en een plantekening, de zogenoemde verbeelding. Hiermee wordt aangetoond dat het bouwplan:

– Past in het ruimtelijk beleid van rijk, provincie, regio en gemeente;

– Geen milieuproblemen oproepen of ondervinden ten aanzien van wegverkeerslawaai,
luchtkwaliteit (stof geur), industrielawaai, bedrijven en milieuzonering, externe veiligheid en bodemkwaliteit;

– Geen verstoring betekenen van archeologische waarden (archeologisch onderzoek) of voor de leefomgeving van planten en dieren (flora- en faunaonderzoek);

– Getoetst zijn aan de regels van het waterschap ten aanzien van de waterhuishouding (watertoets);

– Geen financiële schade inhouden voor uw buren (waardedaling van hun eigendom, planschade) en indien er wel sprake is van schade, wat de geschatte omvang is van de schade (risicoanalyse planschade).

Omdat er aan een ruimtelijke onderbouwing geen wettelijke eisen zijn gesteld, wordt het aan gemeenten overgelaten hoe zij omgaan met het toetsen van een goede ruimtelijke onderbouwing. Veel gemeenten hebben over het algemeen eigen richtlijnen opgesteld waaraan een ruimtelijke onderbouwing dient te voldoen.

Boeijenjong Architecten stelt onafhankelijk ruimtelijke onderbouwingen op en kan voor de benodigde aanvullende onderzoeken terecht bij een grote bron van specialistische bureaus. Deze bureaus kunnen de onderbouwingen voorzien van de benodigde onderzoeksrapporten. Hierdoor kunnen wij geheel de zorgen van een onoverzichtelijke en lastige procedure overnemen.

In een vrijblijvend gesprek kunnen we u verschillende projecten tonen waarbij deze procedure succesvol is doorlopen.