Nieuwbouw Arnhem

Nieuwbouw

Conclusie in ruimtelijke onderbouwing

Doordat de beoogde nieuwe woning zorgvuldig is ingepast in de omgeving en ook programmatisch aansluit op de bestaande bebouwing, zijn er geen nadelige ruimtelijke effecten op de ruimtelijke kwaliteiten van de directe omgeving. Door zowel stedenbouwkundige als beleidsmatige inpassing wordt geconcludeerd dat het plan passend is op deze locatie. De ontwikkeling draagt bij aan een kwaliteitsimpuls van het gebied. De ontwikkeling voorziet in een behoefte aan woningen. Bovendien blijkt uit de uitgevoerde onderzoeken dat er voldaan wordt aan de wet- en regelgeving wat betreft de diverse milieu- en natuuraspecten en er geen nadelige of onaanvaardbare effecten op de bestaande situatie te verwachten zijn.