ONTWERP

Boeijenjong Architecten werkt vanuit een ontwerpproces die verdeeld is in 3 fasen:

– Schetsontwerp (SO)
– Voorlopig ontwerp (VO)
– Definitief ontwerp (DO)

Schetsontwerp (SO)

Het schetsontwerp is de eerste fase. Dit is de start van het proces. In deze fase moet je de tijd nemen, want dan verlopen de volgende fasen ook beter, waarmee weer tijd gewonnen wordt. Samen de vraag stellen: wat willen we bereiken en voor wie doen we het? Zo begint Boeijenjong Architecten altijd het ontwerpproces. Het is immers ons vak, wij kunnen u helpen de vraag beter te formuleren. Wij proberen de vragen te begrijpen, te doorgronden en daardoor wordt u zich bewuster van de invloeden op het resultaat. In een studie worden vervolgens de mogelijkheden inzichtelijk. Met behulp van onder andere schetsen, tekeningen, 3d beelden en maquettes laat Boeijenjong Architecten u de eerste aanzet van het ontwerp zien.

Voorlopig ontwerp (VO)

Als de richting van het schetsontwerp goed is wordt het verder uitgewerkt in het voorlopig ontwerp. In het voorlopig ontwerp worden de plattegronden, gevels, doorsnedes, situatietekening meer gedetailleerd getekend. Boeijenjong Architecten doet vervolgens voorstellen over de toe te passen materialen, constructie en installaties. Voordat het voorlopig ontwerp afgerond wordt, wordt nog getoetst of het binnen het budget past. Met behulp van geavanceerde software is het voor ons mogelijk snel een raming te geven van de geschatte bouwkosten.  Pas het ontwerp binnen budget? Zo nee, dan wordt het voorlopig ontwerp aangepast. Zo ja, dan is het voorlopig ontwerp afgerond.

Definitief ontwerp (DO)

Pas wanneer het voorlopig ontwerp officieel is goedgekeurd door de opdrachtgever en er opdracht is gegeven om het verder uit te werken begint de definitieve ontwerpfase. Er wordt steeds gedetailleerder naar alles gekeken. Aan het einde van het definitief ontwerp is het ontwerp klaar. Alle gegevens zijn dan bekend. De plattegronden, gevels, materialen, constructies, installaties, maatvoeringen, enzovoorts. Voordat het definitief ontwerp afgerond wordt, wordt nog getoetst of het binnen het budget past. Zo nee, dan wordt het definitief ontwerp aangepast. Zo ja, dan is het definitief ontwerp afgerond.

DE VOLGENDE STAP

Een aannemer gaat het gebouw voor u bouwen. Ook in dit geval is het verstandig om alles wat van de aannemer verwacht wordt met behulp van bouwvoorbereidings-tekeningen en een technische omschrijving vast te leggen.

1. Bouwaanvraag (BA)

2. Aannemersselectie, bouwvoorbereiding (BV)

3. Bouwvergunning, bouwaanvraag (BA)

In veel gevallen moet er eerst een bouwvergunning worden aangevraagd en afgegeven voordat er gebouwd mag worden (zie ook > omgevingsvergunning). Om de vergunning aan te vragen zijn bouwaanvraag- tekeningen nodig. De bouwaanvraagtekeningen kunnen door Boeijenjong Architecten gemaakt worden op basis van de definitieve ontwerptekeningen. Er wordt extra informatie toegevoegd over onder andere de hoeveelheid daglicht en ventilatie. Alles wat op de tekeningen staat moet aan de bouwregelgeving voldoen.